Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispvm 11.5.2018.

1.    Rekisterinpitäjä

My Lender Oy
PL 149
00131 HELSINKI

2.    Yhteyshenkilö henkilörekisteriasioissa

Markus Seppä
My Lender Oy
PL 149
00131 HELSINKI

3.    Rekisterin nimi

My Lender Oy:n asiakasrekisteri.

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöön panemiseen (lainasopimus) ja sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen (lainahakemus). Rekisteriä käytetään My Lender Oy:n rahoituslaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitamiseen, kuten asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen palvelutapahtumassa, luotonmyöntöön, luottoreskontran ja perinnän hoitamiseen. 

Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. 

Yllä mainitun kaltainen rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöön panemisen ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän palveluiden tarjoamiseksi ja täten edellytys niiden käytölle.

Henkilötietojen käsittely perustuu myös rekisterinpitäjän, ja tämän konsernin, perusteltuun ja oikeutettuun intressiin analysoida liiketoimintaansa sekä markkinoida ja viestiä palveluistaan rekisteröidyille henkilötietoja hyödyntäen (oikeutettu etu). Tämän oikeutetun edun mukaisesti henkilötietoja käytetään liiketoiminnan ja asiakkuuksien analysointiin ja tilastointiin. Lisäksi, rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen. 

Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös kolmansien osapuolien, kuten rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden, suoramarkkinointitarkoitukseen, johon pyydetään rekisteröidyn suostumusta soveltuvan lainsäädännön sitä edellyttäessä.  

Rekisterinpitäjällä on lisäksi oikeutettu intressi anonymisoida henkilötietoja käytettäviksi sellaisia käyttötarkoituksia varten, jotka eivät ole yhteen sovittamattomia edellä mainittujen käyttötarkoitusten kanssa.

5.    Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot tuotteiden hakijoista ja asiakkaista:

5.1  Hakijan henkilöön liittyvät perustiedot

5.2  Yhteisvastuullista luoton- tai muun tuotteen hakijaa koskevat perustiedot:

5.3  Hakemusta koskevat tiedot

5.4  Luottosopimustiedot

6.  Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:

7.    Tietojen luovutus

Rekisteröidyn tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella. Muilta osin henkilötietoja luovutetaan lainsäädäntöön perustuen taikka henkilön suostumuksella.

8. Tietojen siirrot EU/ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuolelle.

9.    Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että tietojärjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. Tietojärjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

Koko My Lender Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin tietoihin.

10. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterinpitäjä hyödyntää automaattista päätöksentekoa osana lainanhakemusprosessiaan arvioidessaan hakijan luottokelpoisuuden ennen luottosopimuksen tekemistä. Arviointi tehdään mm. kuluttajan tuloja ja menoja sekä muita taloudellisia olosuhteita koskevien tietojen perusteella. Rekisterinpitäjä käyttää luottopäätöksenteon apuna pisteytysmallia (credit scoring) laskiessaan luotonhakijan antamien hakemustietojen perusteella luotonhakijan luottoriskiä, jossa pistemäärä (credit score) kuvaa hakijan luottokelpoisuutta. Pisteytykseen perustuvan luottokelpoisuuden arvioimisen ohella myös seuraavat tekijät vaikuttavat luottosopimuksen solmimista koskevaan päätöksentekoon:

Rekisterinpitäjä hyödyntää ulkoisia rekistereitä sekä luotonhakijan aiempia maksukäytöstietoja päätöksenteossaan, kuten:

11.   Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

Siltä osin kuin profilointi liittyy automaattinen päätöksentekoon (kts. kohta 10), joka on välttämätöntä hakijan ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä ja täytäntöönpanoa varten, rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa profilointia tai automaattista päätöksentekoa. Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus esittää kantansa tai riitauttaa automatisoitu päätös sekä vaatia päätöksen manuaalista läpikäyntiä rekisterinpitäjän toimesta.

Rekisteröity voi esittää vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 19 mukaisesti, jonka täyttämisestä rekisterinpitäjä voi kieltäytyä laissa säädetyin perustein.

12. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

13. Rekisteröidyn oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

14. Rekisteröidyn oikeus tietojen siirtoon

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

15. Rekisteröidyn valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

16.    Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

17. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 19 mukaisesti.

18. Tietojen poistaminen

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä tai anonymisoidaan heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen taikka rekisterinpitäjälle lain, asetuksen taikka muun viranomaislähteen määräämän velvoitteen täyttämiseksi.

Hakijan henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee lainahakemuksen tekijän henkilötietoja aktiivisesti lainanhakuprosessin ajan. Positiivisen lainapäätöksen johdosta henkilötiedot siirretään rekisterinpitäjän asiakasrekisteriin.  Kielteisen lainpäätöksen saaneen hakijan henkilötiedot jäävät rekisterinpitäjän passiiviseen säilytykseen, jossa niitä säilytetään 5 vuotta lainapäätöksestä. Tänä aikana tietoja käytetään ainoastaan hakijan tulevien hakemusten arviointiin sekä arviointikriteerien kehittämiseen.  

Asiakkaan henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan henkilötietoja aktiivisesti lainasuhteen keston ajan. Lainasuhteen aikana rekisterinpitäjä ylläpitää henkilötietoja ja poistaa tarpeettomia tietoja säännöllisin väliajoin. Lainsuhteen päättymisen jälkeen henkilötiedot jäävät rekisterinpitäjän passiiviseen säilytykseen, jossa niitä säilytetään 5 vuotta velkasuhteen päättymisestä. Tänä aikana tietoja käytetään ainoastaan hakijan tulevien hakemusten arviointiin sekä arviointikriteerien kehittämiseen.

Edellä mainittujen säilytysaikojen päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tietoja portaittain soveltuvan lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti, kuten kirjanpitoaineistoa kirjanpitolain mukaisesti 10 tai 6 vuoden kuluttua tilikauden päättymisestä sekä asiakkaan tuntemista koskevia tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lainsäädännön nojalla 5 vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

Henkilötietojen säilyttämiseen liittyvät lakisääteiset rajoitteet eivät sovellu anonymisoituun tietoon ja sen säilyttämiseen.

19. Yhteydenotot

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.