Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispvm 11.12.2015.

1.    Rekisterinpitäjä

My Lender Oy
PL 149
00131 HELSINKI

2.    Yhteyshenkilö henkilörekisteriasioissa

Markus Seppä
My Lender Oy
PL 149
00131 HELSINKI

3.    Rekisterin nimi

My Lender Oy:n asiakasrekisteri.

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteriä käytetään asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen My Lender Oy:n rahoituslaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitamiseen kuten asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen palvelutapahtumassa, luotonmyöntöön, luottoreskontran ja perinnän hoitamiseen.

Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Henkilötietoja käytetään myös  asiakassuhteen hoitamiseen, analysointiin ja tilastointiin.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolien suoramarkkinointitarkoitukseen. 

5.    Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot tuotteiden hakijoista ja asiakkaista:

5.1  Hakijan henkilöön liittyvät perustiedot
•    Etu- ja sukunimet
•    Henkilötunnus
•    Osoitetiedot
•    Puhelinnumero(t)
•    Sähköpostiosoite
•    Kansalaisuus
•    Siviilisääty
•    Samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä
•    Asumistiedot
•    Asepalvelustiedot 
•    Tulo- ja menotiedot
•    Työsuhdetiedot
•    Pankkiyhteystiedot
•    Muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot
•    Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset 
•    Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

5.2  Yhteisvastuullista luoton- tai muun tuotteen hakijaa koskevat perustiedot:
•    Nimi
•    Henkilötunnus
•    Osoite, jos eri osoite kuin luotonhakijalla
•    Puhelinnumero(t)
•    Sähköpostiosoite
•    Ammatti
•    Työsuhdetiedot
•    Tulo- ja menotiedot
•    Myönnettyjä luottoja sekä luotto- ja pankkikortteja koskevat tiedot 
•    Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
•    Siviilisääty
•    Kansalaisuus

5.3  Hakemusta koskevat tiedot
•    Luottotyyppi ja muita luottoa koskevia tietoja 
•    Pankkiyhteystiedot 
•    Maksuhäiriötiedot

5.4  Luottosopimustiedot
•    Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät 
•    Haetun ja myönnetyn kulutusluoton tiedot 
•    Kulutusluoton lisäpalvelut (kuten Maksuturvavakuutus) alkamis- ja irtisanomispäivineen 
•    Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

6.    Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:
•    Rekisteröidyltä itseltään 
•    Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n ylläpitämistä luottotietorekistereistä 
•    Suomen Asiakastieto Oy:n Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä
•    Väestötietorekisteristä 
•    Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa 
•    Muilta rahoituslaitoksilta
•    Rekisteröidyn työnantajalta

7.    Tietojen luovutus

Rekisteröidyn tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella. Muilta osin henkilötietoja luovutetaan lainsäädäntöön perustuen taikka henkilön suostumuksella.

8.    Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että tietojärjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan.
Tietojärjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.
Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

Koko My Lender Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin tietoihin.

9.    Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. 

10.    Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot. 

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen taikka rekisterinpitäjälle lain, asetuksen taikka muun viranomaislähteen määräämän velvoitteen täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. 

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.