Sopimusehdot

OMALAINAN JA YHDISTELYLAINAN SOPIMUSEHDOT

1. Lainan myöntäminen

Lainan myöntää My Lender Oy (jäljempänä lainanantaja). Laina voidaan myöntää hakemuksesta yhdelle tai kahdelle vähintään 18-vuotiaalle, samassa taloudessa vakituisesti Suomessa asuvalle hakijalle (hakijat jäljempänä yhdessä lainansaaja tai hakija), jolla on säännölliset tulot, vakinainen asuinpaikka ja jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä. Mikäli laina myönnetään yhteisesti kahdelle hakijalle, molemmat hakijat vastaavat yhteisvastuullisesti kaikkien lainaa koskevien ehtojen noudattamisesta sekä lainan takaisinmaksusta.

Lainan myöntämistä edeltää luottoharkinta, ja Lainanantaja päättää yksipuolisesti lainan myöntämisestä. Lainanantaja myöntää lainan hakijalle ainoastaan, jos lainanantajan tulee luottoharkinnan perusteella siihen lopputulokseen, että lainasopimuksesta johtuvat velvoitteet todennäköisesti täytetään lainasopimuksessa edellytetyllä tavalla. Mikäli laina myönnetään yhteisesti kahdelle hakijalle, lainanantaja myöntää lainan ainoastaan, jos lainanantajan tulee luottoharkinnan perusteella siihen lopputulokseen, että hakijat kokonaisuutena todennäköisesti täyttävät lainasopimuksesta johtuvat velvoitteensa lainasopimuksessa edellytetyllä tavalla. Lainanantajalla ei ole velvollisuutta perustella tekemäänsä lainapäätöstä eikä palauttaa hakijan toimittamia liitteitä. Lainanantaja ei vastaa postissa kadonneista tai tietoliikennehäiriöiden vuoksi saapumatta jääneistä hakemuksista tai liitteistä. Lainanantaja käyttää lainaa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilö- ja yhteisöluottotietoja. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä sekä Suomen Asiakastieto Oy:n Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta, johon sisältyy Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat yhtiöt. Hakija hyväksyy, että hänen luottotietonsa tarkistetaan luottotietorekisteristä ja ne säilytetään lainanantajan rekisterissä koko asiakassuhteen ajan. Samoin hakija hyväksyy, että hänen työsuhde-, henkilö- ja yhteystietonsa tarkistetaan ja säilytetään lainanantajan rekisterissä koko asiakassuhteen ajan. Lainansaajan henkilötietojen keräämistä, luovuttamista ja muuta käsittelyä on selostettu tarkemmin lainanantajan asiakasrekisterin rekisteriselosteessa.

Hakija vastaa siitä, että hänen hakemuksessa antamansa tiedot pitävät paikkansa. Hakijan on todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä hakemuksen jättämisen yhteydessä lainanantajan hyväksymällä tavalla sähköisesti tai muuten. Lainanantajalla on oikeus toimittaa lainapäätös sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lainanantaja voi myöntää haettua lainaa pienemmän lainan. Sopimus syntyy, kun allekirjoitettu lainasopimus vaadittavine liitteineen on saapunut, lainanantaja on ne hyväksynyt ja maksanut myönnetyn lainan määrän lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille tai jos kyseessä on Yhdistelylaina, lainansaajan ilmoittamille muiden luotonantajien pankkitileille. Lainansaajan pankkitilin tulee olla suomalaisessa pankissa oleva hakijan oma tili ja siihen liittyvät tiliehdot ja -rajoitukset ovat yksin hakijan vastuulla. Sopimusehdot hyväksyessään hakija antaa lainanantajalle luvan tarkistaa henkilöllisyytensä ja ilmoitetun pankkitilin kuulumisen hakijalle sekä Yhdistelylainaan liittyvien muiden lainojen tiedot. Lainanantaja ei kuitenkaan vastaa siitä, jos yhdistelylainan maksetun suorituksen jälkeen lainansaajalle tulee maksuja muun luotonantajan alkuperäiseen luottoon liittyen. Lainanantaja saa tässä tarkoituksessa luovuttaa hakijan henkilötunnuksen hakijan ilmoittamalle pankille tai rahoitusyhtiölle.

2. Lainan määrä ja laina-aika

Lainan määrä on lainansaajan valinnan mukaisesti vähintään 500 euroa ja enintään 30 000 euroa. Laina-aika lainan hakuhetkellä on yli kahden tuhannen (2 000) euron lainoille maksimissaan 144 kuukautta ja lainamäärän ollessa alle kaksituhatta (2 000) euroa kaksitoista (12) kuukautta. Hakija ilmoittaa hakemuksessa toivomansa lainasumman ja lyhennysaikataulun. Lainanantajalla on oikeus hyväksyä, hylätä tai ehdottaa muuta lainasummaa tai aikataulua. Myönnetyn lainan ja koron määrä ilmenee lainasopimuksesta. Korko määräytyy jäljempänä näissä ehdoissa esitetyin tavoin.

3. Lainan takaisinmaksu

3.1 Lainan takaisinmaksu sovitun maksuohjelman mukaisesti

Hakija sitoutuu maksamaan myönnetyn lainan takaisin näiden sopimusehtojen mukaisesti kuukausittain lainasopimuksen mukaisina eräpäivinä. Lainansaajalla on vastuu maksun suorittamisesta. Kuukausittain maksetaan erääntyvän lainalyhennyksen ja koron lisäksi muut mahdolliset kohdassa 6. mainitut lainasuhteen hoitamiseen liittyvät maksut ja palkkiot. Kuukausierä kohdistetaan ensin lisäpalveluiden, kulujen, maksujen, palkkioiden ja lainan korkojen lyhennykseksi. Jäljelle jäävä summa lyhentää lainan pääomaa. Mikäli lainansaaja ei peruuta lainasopimusta 14 vuorokauden kuluessa Lainanantajan lainapäätöksestä, katsotaan lainansaajan hyväksyneen lyhennysaikataulun ja kuukausierän.

Lainasopimuksen kuukausierien määrä perustuu oletukseen, että laina maksetaan sovitun suuruisina kuukausierinä eräpäiväaikataulukon mukaisesti. Kuukausierä määräytyy valitun lainamäärän ja laina-ajan mukaan. Kuukausierän määrä, lyhennysaikataulu ja kuukausierien lukumäärä ilmenevät lainasopimuksesta.

Lainansaaja sitoutuu maksamaan lainan lyhennykset kuukausittain lainasopimuksessa sovittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, käytetään eräpäivänä seuraavaa mahdollista pankkipäivää (pankkipäivä on päivä, jona pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna). Asiakas voi muuttaa eräpäivää sopimalla siitä Lainanantajan kanssa. Lainanantajalla on oikeus veloittaa eräpäivän muutoksesta palveluhinnaston (kohta 6.) mukainen maksu.

Lainansaajalla on mahdollisuus kahteen (2) lyhennysvapaaseen kuukauteen kalenterivuodessa, jolloin hänen ei tarvitse suorittaa kyseisenä kuukautena lainasopimuksen mukaista kuukausierää. Tällöin kyseisen kuukauden korko sisällytetään seuraavaan kuukausierään. Kuukausierä pysyy tästä huolimatta saman suuruisena ja laina-aika vastaavasti pitenee lyhennysvapaata kuukautta ja korkoa vastaavalla määrällä. Lainanantajalla on oikeus veloittaa lyhennysvapaan kuukauden myöntämisestä palveluhinnaston (kohta 6.) mukainen maksu. Lyhennysvapaan kuukauden tilinhoitopalkkio sekä mahdolliset lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden ja maksujen veloitukset lisätään lyhennysvapaata kuukautta seuraavan kuukauden maksuerään. Lyhennysvapaata kuukautta on haettava lainanantajalta vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen. Lyhennysvapaan kuukauden saaminen edellyttää, että lainansaaja on hoitanut velvoitteensa sopimusehtojen ja sovitun eräpäiväaikataulun mukaisesti. Lainanantajalla on oikeus kieltäytyä lyhennysvapaasta kuukaudesta, mikäli lainansaaja ei ole lyhentänyt lainaa sovitun eräpäiväaikataulukon mukaisesti.

3.2 Lainan ennenaikainen takaisinmaksu

Lainansaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko velka. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää lainan pääomaa, eikä vapauta tulevien maksamattomien kuukausierien suorittamisesta niiden sopimuksen mukaisina eräpäivinä siihen asti, kunnes lainan pääoma on kokonaan maksettu. Lainanantaja saa periä kokonaisuudessaan lainasopimuksessa yksilöidyt, kyseisen lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut. Mikäli lainansaaja maksaa koko jäljellä olevan lainan määrän takaisin muulloin kuin eräpäivänä, korko lasketaan seuraavaan eräpäivään asti. Tarvittavat tiedot suuremman erän tai koko velan maksamiseksi saa luotonantajan asiakaspalvelusta.

4. Peruuttamisoikeus

Lainansaajalla on oikeus peruuttaa lainasopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti lainanantajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun allekirjoitettu lainasopimus vaadittavine liitteineen on lainanantajan toimesta hyväksytty ja myönnetty lainan määrä on maksettu lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona lainansaaja on saanut sähköisesti tai muulla tavalla kappaleen lainasopimuksesta ehtoineen sekä ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä My Lender Oy:lle kirjallisesti yksilöiden se omalla nimellä ja sopimusnumerolla tai henkilötunnuksella. Peruutetusta lainasta peritään korko ajalta, jolloin se on ollut lainansaajan käytettävissä. Peruutus tulee lähettää Lainanantajan osoitteeseen. Lainansaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen, muutoin peruuttaminen raukeaa.

5. Korko

Lainansaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Lainanantaja on maksanut lainan pääoman lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille tai jos kyseessä on Yhdistelylaina, lainansaajan ilmoittamille muiden luotonantajien pankkitileille. Korko lasketaan alenevalle pääomalle annuiteettiperiaatteen mukaisesti todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana 365.

Omalainasta ja Yhdistelylainasta perittävä korko on kiinteä ja enintään 19,9%. Korosta sovitaan lainasopimuksessa.

6. Muut lainasuhteeseen liittyvät maksut

Lainanantajan on mahdollista periä erinäisiä muita maksuja ja palkkioita, kuten esimerkiksi avaus-, korotus- ja nostopalkkioita tai tilinhoitomaksua kuluttajansuojalain mukaisesti. Näistä maksuista ja palkkioista sovitaan lainasopimuksessa. Lainanantajan tulee ilmoittaa näiden maksujen ja palkkioiden muutoksista pysyvällä tavalla ennen muutoksen voimaantuloa.

Maksut ja palkkiot on määritelty kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa. Voimassa oleva palveluhinnasto on saatavissa Lainanantajan internetsivuilta www.mylender.fi/hinnasto.

Lainansaaja on velvollinen maksamaan lainasopimuksen mukaisten kuukausierien viivästymisestä aiheutuvasta huomautuksesta erillisen huomautusmaksun sekä korvaamaan Lainanantajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kaikki kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat lainan, korkojen, maksujen ja palkkioiden perimisestä. Mikäli lainansaajan lainasopimuksen mukainen suoritus viivästyy, Lainanantaja on lisäksi oikeutettu perimään viivästyskorkoa näiden lainaehtojen kohdan 8. mukaisesti.

7. Oikeus saada maksutta lyhennystaulukko

Lainansaajalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta lyhennystaulukko milloin tahansa lainasopimuksen kuluessa. 

8. Erityiset eräännyttämisperusteet

8.1 Maksun laiminlyönti

Lainanantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty lainansaajalle, mikäli lainansaaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä vähintään kuukauden ja kysymyksessä on:

Erä, joka on vähintään kymmenen (10) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai

Erä, joka on yhdessä aiemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai

Koko jäljellä oleva lainasaatava tai

Lainansaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen näiden ehtojen kohdan 8.2 mukaisesti.

Mikäli Lainanantaja ei ole huomauttanut erikseen viivästyksestä tai sopimusrikkomuksesta, on erääntymisaika neljä (4) viikkoa erääntymisilmoituksen lähettämisestä. Mikäli lainansaaja maksaa viivästyneen saatavan tai korjaa sopimusrikkomuksen erääntymisaikana, eräännyttäminen raukeaa.

Sen estämättä, mitä edellä sanotaan viivästyneen maksun määrästä, Lainanantajalla on oikeus saattaa sovittu seuraamus voimaan, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.

Tätä erääntymismenettelyä ei sovelleta, mikäli lainansaaja osoittaa, että maksun viivästyminen on johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n säännöksen mukaisen ns. sosiaalisen suoritusesteen johdosta (lainansaajan sairaus, työttömyys tai muu näihin verrattava lainansaajasta riippumaton seikka). Lainansaajan on ilmoitettava sosiaalisesta suoritusesteestä Lainanantajalle kohtuullisessa ajassa suoritusesteen ilmettyä.

8.2 Lainan eräännyttäminen muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Mikäli lainansaaja on antanut Lainanantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan myöntämiseen tai sen ehtoihin tai lainansaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, on Lainanantajalla oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja muine maksuineen takaisin maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty lainansaajalle. Laina erääntyy maksettavaksi heti, mikäli, lainansaaja asetetaan konkurssiin tai lainansaaja kuolee.

8.3 Lainanantajan oikeus vedota eräännyttämisperusteeseen

Kun Lainanantajalla on ollut oikeus eräännyttää laina, mutta se ei ole eräännyttänyt lainaa heti perusteesta tiedon saatuaan, Lainanantaja ei ole luopunut oikeudestaan vedota kyseiseen eräännyttämisperusteeseen. Lainanantajan on ilmoitettava lainansaajalle kirjallisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa eräännyttämisperusteesta tiedon saatuaan, että Lainanantaja ei ole luopunut oikeudestaan vedota kyseiseen eräännyttämisperusteeseen.

9. Viivästyskorko

Lainansaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisen viivästyskoron mukaisesti, mikäli maksueriä ei suoriteta viimeistään eräpäivänä. Viivästyskorko on aina vähintään yhtä suuri kuin sopimuksen mukainen rahoituskorko. Mahdolliset muut perimiskulut veloitetaan erikseen. Lainanantajalla on oikeus siirtää erääntynyt, maksamaton saatava perintätoimeksiantona kolmannelle osapuolelle.

10. Varoitus maksun laiminlyönnin seurauksista

Jos lainansaaja laiminlyö lainasopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, Lainanantajalla on oikeus muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää laina heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa lainasopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Lainan perinnästä aiheutuvista kustannuksista vastaa lainansaaja.

11. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Lainanantajalla on luottotietolain 14 §:n nojalla oikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin maksun laiminlyönti, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) päivää ja on kulunut kolme (3) viikkoa siitä, kun lainansaajalle on lähetetty maksukehotus, eikä laiminlyönti ole johtunut Lainanantajalle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.

12. Lainasaajan tiedonantovelvollisuus

Lainansaajan on ilmoitettava Lainanantajalle välittömästi nimen, osoitteen, puhelinnumeron [tai muiden lainasuhteen hoidon kannalta tarpeellisten yhteystietojen] muutoksista. Mikäli lainansaaja ei ilmoita muutoksista, Lainanantaja voi hankkia lainansaajan puuttuvat tiedot ja veloittaa näistä aiheutuneet kustannukset lainansaajalta näiden ehtojen kohdassa 6. olevan palveluhinnaston mukaan, jos tiedot ovat tarpeellisia lainasuhteen hoidon kannalta.

Lainansaajan on annettava Lainanantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän lainasuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat Lainanantajalle lainasuhteen kannalta tarpeellisia.

13. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Kirjallisen ilmoituksen, jonka Lainanantaja on lähettänyt, katsotaan saapuneen vastaanottajalleen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä sen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään lainansaajan viimeksi Lainanantajalle ilmoittamaan osoitteeseen. Lainanantajan lainansaajan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon lähettämät tekstiviestit katsotaan saapuneen vastaanottajalleen lähettämispäivänä.

14. Ylivoimainen este

Sopijapuolet eivät vastaa ylivoimaisen esteen toisilleen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista. Tällaisia vastuusta vapauttavia esteitä voivat olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, mellakka tai terrorismi, sopijapuolista riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, televiestinnässä tai muussa sähköisessä viestinnässä tai työtaistelutoimenpide. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

15. Sopimuksen siirtäminen

Lainanantajalla on oikeus siirtää lainasopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle lainansaajaa kuulematta. Siirrosta on ilmoitettava lainansaajalle. Lainansaaja ei ole oikeutettu siirtämään lainasopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

16. Sopimussuhteeseen sovellettavat kielet

Lainansaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja nämä sopimusehdot suomen kielellä ja Lainanantaja sitoutuu käyttämään sopimussuhteen aikana suomen kieltä.

17. Lainahakemusta ja Lainansaajaa koskevien tietojen käsittely

Lainansaaja luovuttaa Lainanantajalle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä hakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöltä saatuja luottotietoja siten kuin Lainanantajan asiakasrekisterin rekisteriselosteessa on tarkemmin selostettu.

Lainantajalla on oikeus Lainansaajan erikseen antaman nimenomaisen suostumuksen nojalla hankkia ulkopuoliselta palveluntarjoajalta Lainansaajan Facebook-profiilin perusteella muodostetun luottoluokitustiedon (Pisteluku). Lainantajalle ei toimiteta palveluntarjoajan muodostaman Pisteluvun lisäksi muita henkilötietoja.

Ellei lainansaaja sitä erikseen lainahakemuksella tai muuten kirjallisesti kiellä, Lainanantajalla on oikeus käyttää lainansaajan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Suoramarkkinoinnin lisäksi Lainanantaja voi käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä.

18. Lainansaajan oikeus irtisanoa lainasopimus

Lainansaajalla on oikeus irtisanoa laina noudattaen 30 päivän irtisanomisaikaa. Lainansaajalla on tässä tilanteessa oikeus suorittaa loput maksut luottosopimuksen mukaan.

19. Oikeus muutoksiin

Lainanantaja voi tehdä näihin sopimusehtoihin yksipuolisesti vähäisiä muutoksia ilmoittamalla niistä lainansaajalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Lainanantajalla on oikeus muuttaa lainasopimuksessa tai näissä ehdoissa sovittuja maksuja tai palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Muutos tulee voimaan Lainanantajan ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun lainansaajalle on tiedotettu muutoksesta kirjeitse Lainanantajan rekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen.

20. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos lainansaajan ja Lainanantajan väliseen lainasuhteeseen liittyviä erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainansaaja voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200 (vaihde). Kuluttajariitalautakunnan internetsivuilta www.kuluttajariita.fi löytyvät tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen.

Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava lainansaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei lainansaaja halua nostaa kannetta lainanantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Jollei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

21. Valvontaviranomaiset

Lainanantajan toimintaa valvovat kuluttaja-asiamies, kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Kuluttaja-asiamiehen ja kilpailu- ja kuluttajaviraston internetsivuilla www.kkv.fi sekä aluehallintoviraston internetsivuilla www. avi.fi on tarkempia tietoja yhteydenottoja varten. Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteystiedot ovat: Siltasaarenkatu 12 A, PL 5, 00531 Helsinki, puh. 029 505 3000 (vaihde) ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot ovat: Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna, puh. 029 501 6000 (vaihde).

22. Muut määräykset

Lainasopimuksen tiedot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Lainanantaja: My Lender Oy, Pohjoinen Makasiinikatu 3-5, 00130 Helsinki, Y-tunnus 2714535-7, Kotipaikka Helsinki

8/2019