VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja My Lender Oy
Osoite PL 149, 00131 Helsinki
Puhelinnumero 010 323 7200 (arkisin klo 9-17) (8,35 snt/puh + 17,17 snt/min)
Internetosoite www.mylender.fi

 

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi Vakuudeton kulutusluotto (kertaluotto, jota on mahdollista korottaa).
Luoton kokonaismäärä 500 - 30 000 €
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.  
Nostoa koskevat ehdot Hyväksytty laina maksetaan hakijan tilille luottopäätöksen jälkeen.
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa  
Luottosopimuksen voimassaoloaika 12 - 144 kk
Maksuerät Luotto maksetaan takaisin kuukausittain sopimuksessa sovituissa tasaerissä, jotka sisältävät koron maksamattomalle pääomalle, tilinhoitomaksun ja luoton lyhennyksen. Muut sopimuksen mukaiset maksut on maksettava kuukausierän yhteydessä sovittuna eräpäivänä. Maksuväli 1 kk, annuiteetti.
Maksettava kokonaismäärä Luoton maksettava kokonaismäärä riippuu lainasummasta ja takaisinmaksuajasta.
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia. Laskennallinen esimerkki:

Lainasumma 12000 euroa
Takaisinmaksuaika 120 kuukautta
Lainan avausmaksu 199 euroa, tilinhoitomaksu 9 eur/kk
Korko 19,9% + viitekorko 0,00% (3 kk euribor, noteeraus -0,067% 2.11.2015)

Luoton kokonaismäärä 12199 euroa
Kuukausierä sisältäen tilinhoitomaksun 243,94 euroa
Luottokustannukset yhteensä 17272,80 euroa
Maksettava kokonaismäärä 29272,80 euroa
Vaadittavat vakuudet Lainaan ei tarvita vakuuksia tai takaajia
Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava luottosopimuksen yhteydessä.  

 

3. Luoton kustannukset

Lainakorko Lainasta perittävä korko on vaihtuva. Korko muodostuu marginaalista 19,9-21,9 % lisättynä viitekorolla (Omaraha-tuotteessa ei marginaalia), joka on kolmen (3) kuukauden Euribor-korko (365). Lainan ensimmäisessä korkojaksossa käytetään lainan hakuhetken viitekorkonoteerausta. Viitekoron arvo tarkistetaan kolmen (3) kuukauden välein vastaamaan tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun ensimmäisen pankkipäivän kolmen (3) kuukauden Euribor-koron noteerausta.
Viitekoron arvon muuttuessa lainan korko muuttuu vastaavasti.
Todellinen vuosikorko Luoton todellinen vuosikorko on 50,00 %
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia. Luoton todellinen vuosikorko laskennallisessa esimerkissä on 23,75% (laskennallinen esimerkki, jossa lainan määrä on 12000 euroa ja takaisinmaksuaika
120 kk).
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoidun ehdoin otettava
- vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus
 
Ei
Ei
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.  
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esim. pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.
Teiltä veloitetaan maksun viivästyessä: Vuotuinen viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista muista saatavista määräytyy Korkolain (esimerkiksi (633/82) ja lakiin myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti. Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00 euroa/muistutus. Lisäksi ostaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut.


4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus Kyllä
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 kalenteripäivän kuluessa.  
Ennenaikainen takaisinmaksu Kyllä
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.  
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.
Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.
Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavat
tiedot sitovat luotonantajaa.
Tämä ei ole luotonantajaa sitova tarjous.

 

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte My Lender Oy
Osoite PL 149, 00131 Helsinki
Rekisteröinti My Lender Oy on rekisteröity osakeyhtiö Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Y-tunnus: 2714535-7
Valvova viranomainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto
b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö Luotto voidaan peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti lainanantajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun allekirjoitettu lainasopimus vaadittavine liitteineen on lainanantajan toimesta hyväksytty ja myönnetty lainan määrä on maksettu lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille. Peruuttamisilmoitus tulee tehdä My Lender Oy:lle kirjallisesti yksilöiden se oma nimellä ja sopimusnumerolla tai henkilötunnuksella. Peruutetusta luotosta peritään korko ajalta, jolloin se on ollut kuluttajan käytettävissä. Peruutus tulee lähettää kohdassa 1. ilmoitettuun luotonantajan osoitteeseen. Velallisen on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen, muutoin peruuttaminen raukeaa.
Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen Teihin ennen luottosopimuksen tekoa Suomen laki.
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai sen tuomiovaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke Jos My Lender Oy:n ja asiakkaan välillä ei päästä neuvotellen ratkaisuun, voi asiakas ottaa yhteyttä oman asuinalueensa kuluttajaneuvontaan. Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava lainansaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei lainansaaja halua nostaa kannetta lainanantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Jollei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
Kielijärjestelyt Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä ja luotonantaja sitoutuu käyttämään sopimussuhteen aikana tätä kieltä.
c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin.