MyLender lainatuotteiden yleiset ennakkotiedot etämyynnistä

Tähän tiedotteeseen on koottu etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6a luvun 6-9 §:ien edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen
etäsopimuksen tekemistä. Tuotekohtaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot ilmoitetaan tuotekohtaisissa ehdoissa.

Etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa palvelujen tarjoajan edustajaa.
Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun sopimus satunnaisesti tehdään asiakasta tapaamatta eikä silloin, kun asiointi verkko- tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa
olevaan sopimukseen.

Ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu on saatavilla suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Etäsopimiseen ja -
sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tiedot palvelun tarjoajasta:
My Lender Oy
Pohjoinen Makasiinikatu 3
00130 Helsinki
Y-tunnus: 2714535-7

My Lender Oy:n asiakaspalvelu tapahtuu sähköisten kanavien kautta ja puhelimitse. My Lender Oy tarjoaa palveluitaan myös Online-verkkopalvelussaan. Asiointi voi
edellyttää verkkopankkitunnuksilla tapahtuvaa tunnistamista.

My Lender Oy on rekisteröity osakeyhtiö Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään
rekisteriin luotonantajista (luotonantajarekisteri).

Tuotteiden pääominaisuudet

MyLender laina on 500 – 30 000 euron suuruinen vakuudeton kulutusluotto. MyLender lainaa koskevat tiedot löytyvät Internet-sivuilta (www.mylender.fi). My Lender
Oy perii lainasta lainasopimuksen mukaisen koron, kuukausittaisen tilinhoitomaksun sekä lainasuhteen perustamismaksun. My Lender Oy:n on myös mahdollista
periä erinäisiä maksuja ja palkkioita kuluttajansuojalain mukaisesti. Muut lainatuotteiden hinnat ovat nähtävillä Internet-sivuilla (www.mylender.fi).

Peruuttamisoikeus

Hakijalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 vuorokauden kuluessa My Lender Oy:n ja kuluttajan välisen lainasopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä
ajankohdasta, jona hakija on saanut kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 17 tai 45 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai
sähköisesti. Sopimuksen peruuttamisesta on ilmoitettava kirjallisesti My Lender Oy:lle. Luotosta peritään kertakorvauksena todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto
on ollut kuluttajan käytettävissä.

Asiakasneuvonta ja oikeussuojakeinot

Palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti My Lender Oy:n asiakaspalveluun, puh. 010 323
7200. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa My Lender Oy:lle palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Jos My Lender Oy:n ja
asiakkaan välillä ei päästä neuvotellen ratkaisuun, voi asiakas ottaa yhteyttä oman asuinalueensa kuluttajaneuvontaan. Lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia
ja oikeuspaikkana on kuluttajan kotipaikan alioikeus, ellei lainansaaja halua nostaa kannetta lainanantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Jollei lainansaajalla
ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten
rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Se ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita eli esimerkiksi osakkeita,
osuustodistuksia tai obligaatioita koskevia asioita. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin.
Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200 (vaihde). Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät
kuluttajariitalautakunnan internetsivuilta osoitteesta: www.kuluttajariita.fi.